PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE EKSPERT OKIENNY
2012-06-22
Program edukacyjny Mistrzowie Montażu
Organizatorzy programu edukacyjnego Mistrzowie Montażu postanawiają III etap realizacji tego programu poświęcić szkolnictwu zawodowemu.

Zrzeszenie Montażystów Stolarkitel. 722 00 19 49
www.montaze.info.pl

» więcej o firmie
Podsumowanie dotychczasowych działań  Programu

Założenia realizacji I etapu Programu Mistrzowie Montażu, który trwał w okresie VI-X 2011 r., przewidywały stworzenie podstawowych materiałów szkoleniowych dla montażystów, rozpropagowanie idei sprawdzianów kwalifikacyjnych w tym środowisku oraz idei poprawnego montażu warstwowego w środowisku inwestorów. W ciągu 4 miesięcy działań udało się nam osiągnąć zakładane cele przez:

1. Wydanie poradnika „Jak montować ciepłe okna?" zawierającego rozdział „Warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien" autorstwa specjalistów ITB.
2. Realizację filmu instruktażowego o zasadach montażu warstwowego zawierającego omówienie wykonywania montażu warstwowego w 3 alternatywnych warunkach.

3. Przeprowadzenie Turnieju Montażowego w Kazimierzu, na którym ustalono kryteria oceny fachowych ekip montażowych (sprawdzian teoretyczny i sprawdzian umiejętności)

4. Przeprowadzenie Seminarium i Pokazów Montażowych na targach MuratorEXPO w Warszawie (Torwar). Prezentacja 6 różnych sposobów montażu okna.

5. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu telefonicznego i mailowego z ponad 2500 firmami zajmującymi się sprzedażą i montażem stolarki.

6. Zawiązanie stowarzyszenia Zrzeszenie Montażystów Stolarki, skupiajcego i promującego ekipy montażowe o sprawdzonych i polecanych umiejętnościach.

7. Publikację kilkunastu artykułów i materiałów popularyzatorskich w mediach elektronicznych (45 redakcji) oraz w wydawnictwach branżowych (16 tytułów), z którymi miało okazję zapoznać się kilkaset tysięcy czytelników tych mediów. 

8. Zbudowanie podstaw dobrego klimatu dla zrozumienia wagi zagadnień montażowych zarówno w środowisku profesjonalistów, jak też wśród inwestorów indywidualnych.

Założenia kolejnego, II etapu realizacji Programu, przewidywały dotarcie z ideą montażu warstwowego do szerokiego grona firm montujących stolarkę, do projektantów oraz inwestorów. Cel ten realizowany był w okresie XI 2011 - VI 2012 poprzez bezpośrednie rozmowy telefoniczne, Warsztaty Montażowe na lokalnych targach budowlanych, własne wydawnictwa oraz publikacje w mediach.  W ciągu 8 miesięcy działań II etapu zakładane cele udało się osiągnąć przez:

1. Zorganizowanie 6 Warsztatów Montażowych: w Poznaniu, Sosnowcu, Bydgoszczy, Tarnowie, Gliwicach i w Warszawie - z łącznym udziałem ponad 20 000 osób zwiedzających targi.

2. Zorganizowanie 3 Warsztatów Montażowych w szkołach budowlanych: w Tarnowie, Chorzowie i w Warszawie (wykłady i ćwiczenia) oraz seminarium na warszawskim Torwarze (targi MuratorEXPO).

3. Przeprowadzenie 16 000 bezpośrednich rozmów telefonicznych i idące w ślad za tym wysyłki e-mailowe do 8000 firm zajmujących się sprzedażą i montażem stolarki.

4. Zorganizowanie 500 montażystów w zrzeszeniowym Klubie Dobrych Montaży oraz wyłonienie z tej grupy ponad 120 fachowców o potwierdzonych umiejętnościach - Mistrzów Montażu.

5. Wydanie rozszerzone poradnika „Jak montować ciepłe okna?" oraz dwóch wydań kwartalnika „Forum Montażowe" w łącznym nakładzie 10 tys. egz.

6. Redakcję własnych stron internetowych i wątków dyskusyjnych Forum Muratora o łącznej liczbie 470 000 odwiedzin.

7. Publikację kilkunastu artykułów i materiałów informacyjnych w mediach drukowanych (19 tytułów o łącznym czytelnictwie 2 mln osób) i elektronicznych (36 portali o łącznym czytelnictwie 3,8 mln osób). Łącznie stworzyliśmy wspólnie okazję do przeczytania o idei montażu warstwowego dla ponad 6 mln czytelników tych mediów.

8. Zainicjowanie prac nad powstaniem Normy Polskiej wykonywania i odbioru robót montażu stolarki, gromadząc przy tym grupę roboczą prawie 100 technologów i montażystów.

Podsumowując działania dotychczasowych dwóch etapów realizacji programu edukacyjnego Mistrzowie Montażu warto zauważyć, że stworzyliśmy podstawy do profesjonalizacji zawodu montażysty stolarki poprzez szereg wydawnictw i publikacji fachowych, szkolenia oraz filmy instruktażowe. Zapewniliśmy montażystom możliwość bezpłatnej weryfikacji ich umiejętności i uzyskanie dyplomu honorowego Mistrza Montażu oraz możliwość stałego dokształcania się oraz konsultacji technicznych w ich pierwszej korporacji zawodowej - Zrzeszeniu Montażystów Stolarki.

Poprzez liczne publikacje dotarliśmy z przekazem o idei montażu warstwowego do szerokiego grona ponad 6 milionów czytelników mediów budowlanych, wśród których znajdują się zarówno ludzie zawodowo związani z budownictwem (wykonawcy, projektanci, deweloperzy), jak i inwestorzy indywidualni. Nasze działania stymulowały również indywidualną aktywność firm w tym obszarze, skłaniając je do własnych publikacji i organizacji szkoleń (m.in. Soudal, Selena, VBH, Illbruck, Roto, Drutex, Oknoplast, M&S, AiB, Adams, OknoPlus). Efektem są coraz częstsze zapytania i zlecenia inwestorów na wykonanie montażu warstwowego stolarki, co znajduje potwierdzenie zarówno w relacjach sprzedawców, jak i w znacząco, bo ponad dwukrotnie zwiększonej sprzedaży specjalistycznych materiałów do tego rodzaju montażu (konsole, folie i taśmy). 

Konieczność podjęcia III etapu działań

Dotychczasowe działania Programu przyczyniły się do powszechnego uświadomienia inwestorom korzyści płynących z montażu warstwowego i równocześnie zapewniły im dostęp do grona fachowców o sprawdzonych umiejętnościach. Dzisiaj już w każdym województwie można wskazać kilku - kilkunastu montażystów, którzy wykazali się przed Komisją ekspertów branżowych swoją wiedzą i umiejętnościami wykonywania prac montażowych w standardzie montażu warstwowego, także poza licem muru. Wobec rosnących wymagań budownictwa energooszczędnego, stymulowanego również wymaganiami prawodawstwa krajowego i unijnego (m.in. Dyrektywa EPDB) ilość tak wykształconych kadr montażowych jest  jednak wciąż za mała.

Według raportów Centrum Analiz Branżowych, agencji wyspecjalizowanej w badaniach rynku stolarki, w Polsce instaluje się co roku ponad 7 mln okien i drugie tyle drzwi  - większość podczas remontów. Taka liczba montaży powinna utrzymać się co najmniej do roku 2035. Aby je zrealizować w standardzie szczelnego budownictwa energooszczędnego, a więc w standardzie montażu warstwowego, niezbędna jest do tego armia 20 000 wykształconych montażystów. Można to osiągnąć dwiema drogami:  dokształcając obecnie pracujących w tym zawodzie lub kształcąc nowe kadry w budowlanych szkołach zawodowych i technikach.

Bolączką polskiego szkolnictwa zawodowego jest niemal całkowity brak kształcenia w zakresie prac montażowych wyrobów stolarki budowlanej: okien, drzwi, rolet, bram, witryn czy fasad. W rozmowach z nauczycielami szkół budowlanych przewija się powszechnie narzekanie na brak podręczników i pomocy naukowych do nauki tego zawodu. Jest to podstawowa bariera dla kształcenia uczniów w zakresie montażu, konserwacji i serwisowania wyrobów stolarki budowlanej.

Podobny problem z brakiem odpowiednich podręczników pojawia się w uczelniach wyższych, gdzie absolwenci z tytułem inżyniera budowlanego wchodzą na rynek pracy bez podstawowych wiadomości z zakresu budowy, funkcjonalności oraz zasad wbudowywania okien i drzwi. Tej wiedzy nie posiadają również absolwenci wydziałów architektury, co skutkuje powszechnym brakiem wytycznych do montażu w projektach budowlanych. Także nauczyciele akademiccy postulują stworzenie odpowiednich podręczników i pomocy naukowych.

Odpowiadając na te potrzeby organizatorzy programu edukacyjnego Mistrzowie Montażu postanawiają III etap realizacji tego programu poświęcić szkolnictwu zawodowemu. Poza dalszym upowszechnianiem idei montażu warstwowego oraz stworzeniem kolejnym fachowcom od montaży okazji do weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, w ramach III etapu podjęte zostaną następujące zadania:

1. Opracowanie i wydanie Podręcznika Montażowego dla średnich szkół budowlanych.

2. Opracowanie i wydanie Podręcznika Montażowego dla szkół wyższych wraz z biblioteką rysunków detali montażowych w formacie CAD.

3. Cykl Warsztatów Montażowych w zespołach szkół budowlanych w całej Polsce, połączonych z instalacją stałych wystaw dydaktycznych.

4. Cykl Warsztatów Montażowych na wydziałach budowlanych politechnik, połączonych z instalacją stałych wystaw dydaktycznych.

5. Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji dla studentów budownictwa i architektury (Budma 2013).

6. Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli zawodu w szkołach średnich.

7. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Mistrzów Montażu w dwóch kategoriach: dla profesjonalistów i dla uczniów.

III etap Programu realizowany będzie w roku szkolnym/akademickim 2012/2013 i obejmie 250 średnich szkół zawodowych oraz 40 wydziałów budownictwa i architektury. W tym okresie praktyczne Warsztaty Montażowe (wykłady i ćwiczenia) zorganizowane zostaną w 20 zespołach szkół budowlanych oraz w 10 uczelniach wyższych. W tych 30 placówkach zainstalowane zostaną również stałe wystawy dydaktyczne obejmujące tablice dydaktyczne (informacyjne) o różnych produktach stolarki budowlanej. Wystawy takie zainstalowane zostaną również w 20 kolejnych placówkach, w których odbędą się sesje wykładowe i pokazy (bez ćwiczeń). Do bibliotek wszystkich szkół i uczelni zostaną wysłane bezpłatnie Podręczniki Montażowe - dostępne będą również w Internecie w postaci e-booków. Każda szkoła i uczelnia otrzymywać będzie cyklicznie profesjonalny kwartalnik, traktujący o zagadnieniach techniki i technologii montażu warstwowego wyrobów stolarki budowlanej.

Obecność w szkołach średnich wykorzystamy również do przekazania uczniom wiedzy z dziedzin pokrewnych lub bliskich montażom stolarki. Na pewno będą to zagadnienia związane z termorenowacją i ocieplaniem budynków, konstrukcjami murowymi, ze stosowaniem elektronarzędzi oraz z bezpieczeństwem pracy. Zachęcać będziemy również do przedsiębiorczości, mówiąc  o ekonomii, etyce zawodowej i ukazując korzyści z prowadzenia własnych firm usługowych.

Warsztatom w szkołach i na uczelniach towarzyszyć będzie akcja informacyjna w środowisku sprzedawców i montażystów stolarki. Zostaną oni zaproszeni do udziału w Warsztatach szkolnych i do poddania swoich umiejętności ocenie Komisji Ekspertów Programu - będzie to dla nich kolejna okazja do uzyskania honorowego tytułu Mistrza Montażu. Działaniom tym towarzyszyć będzie szeroka akcja PR, propagująca w dalszym ciągu ideę montażu warstwowego i profesjonalizacji jego wykonywania. Liczymy na to, że poprzez publikacje prasowe i elektroniczne dotrzemy z tym przekazem do kilku milionów czytelników mediów budowlanych.

Budżet na realizację III etapu Programu Mistrzowie Montażu utworzony zostanie ze środków wielu  firm, które zechcą wesprzeć nasze działania w środowisku szkolnym i akademickim. W zamian firmy te otrzymają propozycje pakietów promocyjnych, które będą pokazywać je oraz ich produkty w ramach działań programowych. Stworzymy firmom możliwość indywidualnego zaangażowania się w stałą współpracę merytoryczną ze szkołami i uczelniami budowlanymi, przekonując je o korzyściach płynących ze wsparcia kształcenia kadr inżynierskich i montażowych na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego. Wierzymy, że zdobyte w III etapie Programu Mistrzowie Montażu doświadczenia i uzyskane korzyści wizerunkowe skłonią je do kontynuowania takiego zaangażowania w przyszłości. Jest to naszym zdaniem najlepsza droga do powiązania środowiska szkolnego z zakładami produkcyjnymi - korzyści odniosą z tego zarówno nauczyciele, uczniowie i studenci, jak i przedsiębiorstwa poszukujące dobrze wykształconych współpracowników. Wreszcie korzyści odniosą także inwestorzy, poprzez profesjonalnie wykonane usługi budowlane.

III etap Programu Edukacyjnego Mistrzowie Montażu ruszy wraz z nowym rokiem akademickim. Wierzymy, że jego działania i przesłanie spotkają się z życzliwym wsparciem „naszych" mediów budowlanych.  Bieżące informacje o Programie dostępne są na stronie www.montaze.info.pl, a więcej dowiedzieć się można w naszym biurze prasowym pod adresem e-mail: media@montaze.info.pl.

Patronatu dotychczasowym działaniom Programu Mistrzowie Montażu udzieliły: Zrzeszenie Montażystów Stolarki, Związek Polskie Okna i Drzwi, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej oraz Instytut Techniki Budowlanej. Mecenat nad grupą Mistrzów Montażu objęła firma Drutex SA. Patronami Warsztatów Montażowych były firmy: G-U Polska, Roto Frank Okucia Budowlane, VBH Polska, Selena SA oraz ISO-Chemie. Patronat medialny przyjęły miesięczniki: Murator, Builder i Forum Branżowe oraz portale: GazetaDOM.pl, MuratorDOM.pl, MuratorPLUS.pl. Wsparły nas medialnie liczne wydawnictwa i portale branżowe. Wszystkim serdecznie dziękujemy.